Oferta de feina: Mestres i educadors/es infantils Flix

01/09/2017

Avui s'han publicat al BOPT les bases per la creació de la borsa de treball de mestres i educadors/es infantils de l'Escola Bressol Municipal "Pam i Toc" de Flix.

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives ho hauran de sol·licitar mitjançant instància presentada al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació en el BOPT de l'anunci de la convocatòria.

Les instàncies aniran acompanyades de la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la titulació exigida
  • Curriculum acadèmic i professional
  • Documentació adequada i suficient que s'hagi de tenir en compte per a la valoració de mèrits
  • Acreditació del nivell C de català.
  • Adaptacions necessàries que creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.

Trobareu més informació al següent enllaç: BOPT Mestres i educadors infantils Flix