Els tribunals resolen que ANAV haurà de tributar l'ICIO per tota la base imposable del magatzem de residus

25/05/2018

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona ha desestimat el recurs que va presentar l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) contra la liquidació definitiva de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a la construcció del magatzem temporal individualitat (ATI) a les instal·lacions que l’empresa té a Ascó.

L’Ajuntament d’Ascó i BASE-Gestió d’Ingressos, organisme de la Diputació de Tarragona, mantenen que la liquidació definitiva de l’ICIO és de 414.609,08 €, mentre que ANAV sostenia que era de 151.173,81 €. Això significa que ANAV haurà d’abonar a l’Ajuntament d’Ascó en concepte d’aquest impost més de 263.000 euros dels que pretenia pagar inicialment.

El litigi entre el consistori i ANAV parteix del punt que l’Ajuntament considera que els contenidors i les càpsules per emmagatzemar els residus han d’incloure’s a la tributació perquè aquests elements són consubstancials al magatzem de residus, ja que la instal·lació no tindria sentit ni funcionalitat sense aquests.

La posició de l’Ajuntament d’Ascó i BASE està reforçada per un conjunt de sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que acrediten que tots els elements formen part de la instal·lació.

D’una banda, el Tribunal Suprem va emetre dues sentències, una al 2010 i una altra al 2013, en la qual es desprèn que “procede incluir en la base imponible del ICIO no solo el importe presupuestado de la obra civil de ejecución de la instalación, sinó también el de los equipos, maquinaria o instalaciones que se coloquen como elementos inseparables de la obra y que sean integrantes del mismo proyecto...”

I en relació a la problemàtica específica de centrals nuclears existeix un precedent en matèria d’ATI’s del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del 2014. En la seva sentència el Tribunal ja expressa que s’ha d’incloure l’import dels contenidors o les càpsules que conformen la instal·lació amb independència que aquests siguin elements movibles. També explica que el decisiu “no es tanto que se precise licencia urbanística para cada uno de los elementos controvertides, sinó que la licencia para el conjunto, exigible e imprescindible, comprende todos esos elementos como es el caso”.

L’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, ha mostrat la seva satisfacció per la resolució judicial “perquè l’Ajuntament d’Ascó sempre havia tingut la certesa que tots els elements que formen part de la instal·lació són necessaris i, per tant, han de tributar l’ICIO”. L’Alcalde també especifica que aquesta sentència ha creat un precedent per a la futura llicència de l’ATI que s’ha de construir a l’altra planta catalana, Vandellòs II.