Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament. MP2-17. Implantació zona amb clau hotelera (H) en illa d?equipaments definida entre els Carrers Margarida Sevil, Josep Mur, Joan XXIII ...

12/10/2017

El Ple de la Corporació en sessió de 9 d’octubre de 2017 va aprovar provisionalment la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament. MP2-17. 

Implantació zona amb clau hotelera (H) en illa d’equipaments definida entre els Carrers Margarida Sevil, Josep Mur, Joan XXIII i Ctra. De Camposines; i ordenació PMU1.

 

Document anunci complert